16-05-2013

Soren Kierkegaard 200 y.o / Søren Kierkegård 200 år.

(Den danske version ligger som sædvanligt nedenunder den engelske..)

 

English version:

It's Soren Kierkegaard anniversary this year, and on his 200års birthday on May 5th., just after the vernissage of "Portrait NOW! 2013 ", Bent Voldby and I went to premiere in Kulturcenter Assistens on a short film, I´m playing a part in, concerning Kierkegaards life and death. The film is part of a major film artwork: "Behind the Yellow Wall " (Bag den Gule Mur) with 25 short films about 25 known personalities buried in Assistens Kirkegård, which now permanently are displayed via QR codes at their respective graves.

Seen from Kierkegaard's own quote and point of view: 

 "Life can only be understood backwards, but must be lived forwards," it's a brilliant idea to do a cemetary in the middle of Nørrebro in Copenhagen into the very 1st. digital graveyard in Denmark. In my view human beings appropriates knowledge and identity through experiences, as long as they are strong and interesting enough and disseminated in the right medium, in this case mobile phones and other electronic communication, which is primarily communicate with children and young people.

In the short film about Soren Kierkegaard I play a grieving woman. The scenes at Soren Kierkegaard burial was recorded on Friday 15 March and I was cast for the job only 1 ½ hours before filming began. Then: Go, go, go, go! Got into the churchyard, got on an old black crinoline from The Culture Centre´s  own costume collection, and then in a hurry find on a 1855 - time typically female character, characterized by anxiety, then directly out on the churchyard to live it out in front of a camera at Soren Kierkegaard's grave in 5 degrees frost.

 

Link the film: http://www.youtube.com/watch?v=7rx7l7xvYsQ

 

Brief Summary of the film in English: Soren Kierkegaard died 42 old. He died in the middle of life and the showdown of his life over the Christian church, and although he did not want it, he was given a Christian burial. A fact that got his nephew Henrik Lund to deliver a speech at his funeral that created a scandal in 1855 because he at the funeral pointed the crime in giving Soren Cemetery a Christian Burial, though he did not want it because there were no other possibilities in 1855.

 

Here, approx. 150 years after the themes of Henrik Lund's talk at the funeral is more topical than ever: Who should decide and have all rights over the dead body? The late? The relatives? or the society of which he was staying in when death occurred?

Traditions have always been a part of all cultures, and people often leave behind their wishes for the funeral, but who says that when you die at an unexpected point in your life, it will happen in a culture where possible to comply with them?

"People don´t understand me," Kierkegaard says somewhere .... - No, ´cause he was 200 years ahead of its time, and as so often happens to artists, the rest of the world didn´t appreciate him and his art until several years after his death.

Sometimes my own light is about to go out, but get revived again by the spark from other people. We all have a reason to be grateful to the people who in this way turns on the flame within us. The highest appreciation is not to say some words, but to live by them, which over 100 Bulgarians currently have chosen to do in connection with my participation at the Sofia International Paper Art Biennial 2013 by in gratitude for the experience of my work; "Magic Carpet" by going in and "like" my FACEBOOK page: "Art By Lisbet Lark / Lisbet Lærke".

Gratitude is richness. Ingratitude is poverty.


Dear Bulgarian people, thank you for your pat on my shoulder! 🙂

 "Life can only be understood backwards, but must be lived forwards," -  Kirkegaard says.


So for those of you who haven´t reached it yet: You can still experience the Sofia Paper Art Biennial 2013 and the Nordic exhibition that lasts until 2 June. You are hereby invited:

 

http://www.bulgarien.dk/Dansk/Blog.aspx?id=13

 

Best regards.
Lisbet Lark.

 

 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Dansk version af bloggen d. 16.maj om Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag:

Det er Søren Kierkegaard år i år, og på hans 200års fødselsdag d. 5.maj, lige efter ferinseringen på ”Portræt NU! 2013”, var Bent Voldby og jeg til filmpremiere i Kulturcentret Assistens på en kortfilm, jeg medvirker i om hans liv og død, der er en del af et stort filmværk “Bag Den Gule Mur” med 25 kortfilm om 25 kendte personligheder, der er begravet på Assistens Kirkegård, og som nu vises permanent via QR-koder på de respektive gravsteder.

Ud fra  Søren Kierkegaard´s eget citat:  “Livet forstås baglæns, men må leves forlæns.” er det en genial ide at gøre Assistens Kirkegaard midt på Nørrebro til Danmarks 1. digitale kirkegård. For efter min opfattelse tilegner man sig viden og identitet gennem oplevelser,  sålænge de er stærke og spændende nok og formidles i det rette medie i dette tilfælde mobiltelefoner og andet elektronisk kommunikationsudstyr, der primært henvender sig til børn og unge.

I kortfilmen om Søren Kierkegaard spiller jeg en sørgende kvinde, måske en pårørende til ham. Scenerne ved Søren Kierkegaards gravsted blev optaget fredag d. 15. marts, og jeg blev castet til opgaven kun 1 ½ time før optagelserne gik i gang.  Afsted, afsted hjemmefra, på med en gammel sort krinoline fra Kulturcentrets egen kostumesamling, også i hast finde på en 1855- tidstypisk angstpræget kvindekarakter og ud at leve den ud foran et kamera ved Søren Kierkegaards gravsted på Assistens Kirkegård med det samme i 5 graders frost.

Link til kortfilmen om Søren Kierkegaard:

http://www.youtube.com/watch?v=7rx7l7xvYsQ

Her ca. 150 år efter er temaet i Henrik Lunds tale ved Søren Kierkegaards begravelse, som du kan se og høre i filmen, mere aktuelt end nogensinde: Temaet om hvem der skal bestemme over og har rettighederne over den døde krop: Den afdøde? De pårørende?  eller det omgivende samfund og kultur, som vedkommende opholder sig i, når døden indtræffer?

Traditioner har altid været en del af alle kulturer, og folk har ofte efterladt ønsker til deres begravleser, men hvem siger, at man på dét ofte uventede tidspunkt i sit liv, hvor man dør, befinder sig i en kultur, hvor det er muligt at efterkomme dem? 

"Folk forstaae mig saa lidt," siger Kierkegaard et sted .... - Ja, for han var 200 år forud for sin tid, og som det så ofte sker for kunstnere, begyndte resten af ​​verden ikke at værdsætte ham og hans kunst før flere år efter hans død.

Nogle gange er mit eget lys ved at gå ud, men genoplives igen af gnisten fra andre mennesker. Vi har alle grund til at være taknemmelige overfor de mennesker, der på denne måde tænder flammen i os.  Den største påskønnelse er dog ikke at sige nogle ord, men at efterleve dem , sådan som over 100 bulgarere på nuværende tidspunkt har valgt at gøre i forbindelse med min deltagelse på Sofia International Paper Art Biennalen 2013, ved i taknemmelighed over oplevelsen af mit værk, ”Magic Carpet” at gå ind og ”Synes-godt-om”  min FACEBOOK-side ”Art By Lisbet Lark / Lisbet Lærke”.

Taknemmelighed er rigdom. Utaknemmelighed er fattigdom.

Kære bulgarere, tak for skulderklappet.🙂

"Livet forstås baglæns, men leves forlæns",…. - som Kierkegaard siger.

Så til de, der ikke har nået det endnu: I kan stadig nå et smut til Bulgarien og Sofia Paper Art Biennalen 2013, og den Nordiske udstilling, der varer til den 2. juni. I er hermed inviteret:

Venlig hilsen

 Lisbet Lærke.

Del siden