16-03-2015

Livskamp * Fight for life.

(Den danske version af bloggen ligger nedenunder den engelske).

English version:

"You are only a victim, if you see yourself in the part of a victim, or if you accept that other people assign the victim part to you ..."


Quote: Lisbet Lark, Sept 24th 2011.

This month features some aniversaries for me personally.

March 24th at 3.16AM the first flood hit our former home, to a degree that all my art, music, original notes, sketches artworks and artworks which were still not finished on my easels were taken into custody by my insurance company within 20 minutes. Our 7 floods were dued to shoddy construction work in a brand new building, but as the press wouldn´t cover the case, all 100 families from out there, who got their lives smashed, didn´t get any help to rebuild their life and home after the consequences the floods gave them. One of the worst hit families were mine. We lost almost all our personal belongings. EVERYTHING were destroyed. We only succeeded in saving a few unharmed pieces of furniture, while the rest was split apart and the undammaged parts of them we brought with us to our new home after 4 months in flood hell without rehousing.

For a half year I was not able to work as an artist, because my home atelier/studio were taken away from me and I spent all my time getting my family a new home and moving the family to a new home´in half size (under 50 sqm) of the previous one with more reducted art production as a result dued to lack of space and my work rebuilding and decorating our new home. As the Lord above us forgot to book time in my calendar for the rebuilding job when the floods hit us and I´m the only one in our family who do the rebuilding and decorating job, this part of the progress goes sloooowly, as I have to time prioriate my artistically work and my husband also works hard for a lot of hours each day.

Not until this March a longer period of time could be booked in my calendar for the rebuilding work at home restoring and building new furniture. In relation to The International Day for Women Rights I contributed with a photo series on FACEBOOK showing me building a new radiator hider from some of destroyed pieces of our old furniture, trash which other people would have thrown out. The photo is from that work.

We could have bought a new one, but for me it´s all about saving the few memories of a whole life we have left and save the continuity in hour life in order to be able to regain the stability and peace of mind you lose, when your home is destroyed. When you´ve been there yourself you begin to understand why you see photos from disaster areas with people who cling to some for you unimportant thing they have in their hands. You realize that it is their key to go on with their life, no matter how uggly and dammaged it is. In the same breath I published the information that my husband and I work so much that we´re no larger than we´re able to lay down on the same mattress ( size 70 cm x 180 cm) and sleep together in the rebuilding mess and that we after a year have got so much used to simultaneous turn arounds and to listen to our other half´s heartbeat that we don´t even want a new bed to sleep in.

When it is possible for me today to sleep in that way and to jump around in a window frame 200cm x 40cm, marbling it for several days, it is caused by another anniversary. Today March 16th 2015, 10 years ago I decided to lose 80 lbs, which I´d gained, because I didn´t want to take the responsibility for my own body, moving myself out of the comfort zone and do what it took to take care of my body. That fight was a lot harder to go through and keep than the one I´m in right now. It took me 2 years to lose weight. 2 years to make my "Venitian blind"- skin contract and 2 years after that I had ny 1st model job. 

Talking about the The International Day for Women rights, I can note that when a male worksman publish a photo of himself working, he only get comments on his professional proficiency the work he has created on the photo. When a female (crafts-) worker publish a photo of herself in a sweaty  hardworking situation, she gets comment which male workers NEVER would get, where her body is being checked out and compared to the beauty ideals of the contemporary time, maybe people even make a fool out of her. A lot of people don´t decide their attitude to her crafts-work she has done on the photo. So after 40 years of fight for equality, when it comes to the point,we haven´t reached any.

Best regards

Lisbet Lark. multi-faceted artist and furniture designer / builder / furniture restorer.

NB: My paintings on show on gallerie Marzia Frozen, Berlin, Germany, exhibitoon " Artificial Intelligence" goes on to April 4th 2015. Pictures from the preview on the front page of this web-site.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Dansk version:

"Man er kun et offer, hvis man selv placerer sig i offerrollen eller accepterer, at andre gør det ..."
Lisbet Lærke 24/9 2011.

Denne måned huser nogle årsdage for mig personligt.

Den 24. marts kl 3.16 er det 1 år siden, at de første oversvømmelser ramte min tidligere bolig, i en grad så al kunst og musik, original noder, tegninger værker + værker der stod på mine staffelier blev fjernet indenfor 20 minutter af mit forsikringsselskab.

Oversvømmelserne skyldtes byggesjusk i et helt nyt byggeri i Herlev, men da pressen ikke har villet dække sagen, har alle de 100 familier derude, der fik deres liv smadret, ikke fået nogen hjælp til at genopbygge deres hjem og liv efter de konsekvenser, oversvømmelserne har påført dem. Én af de hårdest ramte familier var min. Vi mistede næsten alle personlige ejendele. ALT blev ødelagt. Det lykkedes kun at redde ganske få uskadte møbler ud, mens resten blev splittet ad, og de uskadte dele af dem taget med til vores nye bolig efter 4 måneders oversvømmelseshelvede uden genhusning.

Jeg var ude af stand til at arbejde som kunstner i næsten 1/2 år, fordi mit hjemlige værksted blev taget fra mig og al min tid gik med at skaffe familien et nyt hjem samt flytning til en bolig i halv størrelse (under 50 m2) af den forrige med yderligere nedsat kunstproduktion til følge p.gr. a pladsmangel og arbejdet med at indrette den nye bolig. Da Vorherre ligesom havde glemt at bestille tid i min booking kalender, og jeg er den eneste herhjemme, der arbejder på denne del af genopbygningsprocessen, går det laaaannngsooomt med at få indrettet vores nye hjem, da jeg er nødt til at prioritere min kunstneriske virksomhed rent tidsmæsssigt og min mand også arbejder hårdt i mange timer hver dag. Først her i marts kunne der sættes en længere periode af i min kalender til arbejdet hjemme med at bygge nye møbler, og i forbindelse med kvindernes internationale kampdag bidrog jeg med en fotoserie på FACEBOOK, hvor mine FACEBOOK - venner kunne følge mit arbejde med at bygge nogle af de ødelagte stumper af vore gamle møbler om til en ny smuk radiatorskjuler. Ting i en tilstand som andre mennesker ville have smidt ud. Det viste foto er derfra.

Vi kunne have købt en ny radiatorskjuler, men for mig handler det først og fremmest om at bevare de få minder og  ting, vi har tilbage efter et helt liv, at sikre kontinuiteten i vores liv for at kunne genopbygge dén stabilitet og tryghed, man mister, når éns hjem bliver ødelagt. Når man selv har været turen igennem, så begynder man at forstå, hvorfor man ser fotos fra katastrofeområder med mennesker, der klamrer sig til én eller anden for én selv ligegyldig ting, de har i hånden. Man indser, at det er nøglen til at komme videre, uanset, hvor grim og ødelagt, den er. I samme åndedrag offentliggjorde jeg, at min mand og jeg knokler så meget, at vi ikke fylder mere, end at vi begge 2 samtidigt kan ligge på en madras på gulvet på 70cm x 180 cm og sove midt i byggerodet, og at vi har vænnet os så meget til simultanvendinger og til at høre den andens hjerte slå, at nu vil vi ikke engang have en ny seng.

Når det i dag kan lade sig gøre for mig at sove på dén måde og springe rundt i en vindueskarm på 2meter x 40cm i flere dage og marmorere den, så skyldes det en anden årsdag.  I dag d, 16/3 2015 er det nemlig præcis 10 år siden, jeg traf en beslutning om at ville tabe 40 kg, jeg havde taget på, fordi jeg ikke gad tage et ansvar for min egen krop og bevæge mig ud af komfortzonen og gøre dét, der skulle til for at passe på min krop. Dén kamp var langt hårdere at gennemføre og opretholde, end dén jeg er i nu. Det tog  2 år at tabe dem. 2 år at få "persienne"-huden til at trække sig sammen, - og 2 år efter havde jeg mit første modeljob. 

Nu vi er ved Kvindernes Iinternationale Kampdag for ligestilling, kan jeg konstatere følgende:

At når en mandlig håndværker lægger et foto ud af sig selv i arbejde, så bliver han udelukkende kommenteret på sin faglige kunnen, dét, han er igang med og har fremstillet på fotoet. Mens at når en kvindelig (kunst-) håndværker lægger et foto ud af sig selv i en knoklende, svedig stund, så får hun nogle kommentarer, som mandlige håndværkere ALDRIG ville få, hvor hendes krop bliver tjekket ud og sammenlignet med tidens skønhedsidealer, måske bliver hun ligefrem latterliggjort. Der er mange, der slet ikke forholder sig til dét kunsthåndværksmæssige arbejde, hun har lavet på fotoet. Så når det kommer til stykket, efter 40 års kamp for ligestilling, er vi ikke kommet en disse videre.

Lisbet Lærke, møbeldesigner, møbelbygger og møbelrenoverer.

NB: Mine store malerier, "Det Store Maskefald 1,2 & 3" bliver vist frem i Galleri Marzia Frozen, Berlin, Tyskland, på udstillingen "Artificial Intelligence" frem til d, 4. april.

Del siden